නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;lald,s pÜks


wjYH øjH

bÿKq ;lald,s .%Eï 500

iSks .%Eï 500

úh<s ñßia .%Eï 50

iqÿ Ækq .%Eï 25

bÕ=re lene,a,la

úkdlsß ñ,s,Sg¾ 100

¨Kq ri wkqj


idok wdldrh

ñßia" iqÿ Ækq yd bÕ=re" úkdlsß j,ska wUrd .kak';lald,s yqud,fhka ;ïndf.k isúh .,jd oukak' miqj fm;s lmdf.k b;sß úkdlsß fyd¢ka wkdf.k f.ä uDÿ jk;=re msi.kak' iSks iy wUrd .;a øjH tl;= lr ñY%Kh kgjd .kak'Wl= .;shla we;s jq úg ,sfmka nd.kak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv