නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fidahd fvj,a


wjYH øjH

² fidahdóÜ .%Eï 250

² ud¿ ñßia .%Eï 100

² ;lald,s .%Eï 200

² f,dl= Ækq f.ä folla

² ;lald,s fidaia fldamam 1$2

² wUrd.;a bÕ=re iqÿ Ækq fïi ye¢ 1

² wuqñßia lr,a 3

² rïfm-lrmsxpd

² ñßia l=vq fïi ye¢ 2

² mdkamsá .%Eï 150

² fldaka *a,j¾ iaj,amhla

² ri wkqj ¨Kq

² fmd,af;,a

idod.kakd wdldrh

fidahdóÜ n÷klg oud thg fyd¢ka WKqlr.;a c,h oud mshk jid úkdä úiaila muK fmfÕkakg yßkak'

ud¿ ñßia lr,aj, weg bj;alr fm;s jYfhkq;a Ækq iy ;lald,s fldgq yevhg lmd .kak' mdkamsá iy fldaka *a,j¾j,g ñßia l=vq yekaola tl;=lr fyd¢ka ñY%lr .kak' ;ïnd .;a fidahdóÜ j, j;=r iïmQ¾Kfhka ñßld msá ñY%Khg oud fyd¢ka ±jfgk fia lj,ï lr .eUqre f;f,a neo.kak'

kej; n÷kla ,sm ;nd thg fmd,a f;,a fïi ye¢ 3 la oud f;,a r;aùf.k tk úg rïfma" lrmsxpd wUrd.;a bÕ=re iqÿ Ækq lmd.;a ñßia" ñßial=vq yekaola oud nefokakg yer ;lald,s" Ækq" ud¿ ñßia oud lj,ï lr thgu neo.;la fidahd oud ;lald,s fidaia fldamamh o tlalr ri wkqj ¨Kq oud ,sfmka nd .kak'


iQmfõ§

Yd,s; relaIdka fiakd§r


Oïñl fyajdjiï