නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fidahdóÜ neÿu


wjYH øjH

² fidahdóÜ .%Eï 250

² úh<s ñßia lr,a .%Eï 200

² f,dl= Ækq .%Eï 250

² fmd,af;,a w~q fldamam 3

² ñßial=vq .%Eï 50

² wjYH m%udKhg ¨Kq l=vq


idod.kakd wdldrh

fidahdóÜ l,a;shd ;ïnd j;=r fífrkakg yer tl /hla YS;lrKfha ;nd.kak' fmd,af;,a ;dÉÑhg oud l,ska Èk ;ïnd.;a fidahd rkajka mdg jk ;=re .eUqre f;f,a neo.kak' Ækq fm;s lmd ta iu.u úh<s ñßiao l;=rlska ;rul leì,sj,g lmd neo.kak'

m;a;r msgqjla t,d ta u;g ñßia l=vq iu. ri wkqj ¨Kq tl;=lr neo.;a fidahdóÜ iy úh<s ñßia Ækq tl;=lr w; nqref,ka lj,ï lr fnda;,hl wiqrd .kak' fuu fidahd neÿu Èk lsysmhla ;ndf.k wdydrhg .; yelsh'


iQmfõ§

Yd,s; relaIdka fiakd§r


Oïñl fyajdjiï