නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fidahd lÜ,Ü


wjYH øjH

² fidahdóÜ .%Eï 250

² r;= Ækq .%Eï 100

² wuqñßia .%Eï 50

² fmd,af;,a 1$4

² ì;a;r folla

² mdka msá .%Eï 150

² fmd,af;,a ld,la

² .ïñßia l=vq iaj,amhla

² lrmsxpd

² ¨Kq l=vq iy mdka l=vq


idod.kakd wdldrh

m<uqj fidahdóÜ j;=r n÷klg oud ,sm ;nd ¨Kq tl;= lr ;ïnd .kak' fyd¢ka ;eïnqk miq j;=r ñßld ;rul lE,s isák fia íf,kaâ lr.;a fidahd ñY%Kh iu. fyd¢ka ñY% lrk w;r;=r .ïñßia l=vq iu. ¨Kq wjYH m%udKhg tl;=lr f.k idudkH lÜ,Ü f,i .=,slr .kak'

ì;a;r fol fyd¢ka .id thg mdkamsá oud negrh idodf.k .=,slr.;a fidahdóÜ .=,s tu ñY%Kfha oud mdka l=vq ojgd rkajka meyejk ;=re .eUqre f;f,a fyd¢ka neo .kak'


iQmfõ§

Yd,s; relaIdka fiakd§r


Oïñl fyajdjiï