නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fgda*q uIarEï lßh


wjYH øjH

² fgda*q melÜ 1

² uIarEï melÜ 1

² ud¿ ñßia .%Eï 150

²;lald,s .%Eï 150

² Ækq f.ä 2 la

² ly" ¨Kq" ñßial=vq" .ïñßia f;a ye¢ 1$2 ne.ska

² fmd,af;,a fïi ye¢ 2

² fmd,a lsß fldamam 2

² lrmsxpd


idod.kakd wdldrh

fgda*q iy uIarEï l=vd len,sj,g lmd .kak' ud¿ ñßia" ;lald,s" Ækqo lmd thgu ñY% lrkak' ly" ¨Kq" ñßia l=vq" .ïñßia iy lrmsxpdo thg tl;=lr fmd,af;,a fïi ye¢ fol iu. fmd,alsß fldamam fol oud u| .skafka msi.kak' ,sm ksjd ¨Kq n,d uÈkï iaj,amhla tl;=lr .kak'


iQmfõ§

Yd,s; relaIdka fiakd§r


Oïñl fyajdjiï