නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fgda*q ng¾ uid,d


wjYH øjH

² fgda*q .%Eï 180

² ng¾ fïi ye¢ 2

² iQÿre f;a ye¢ 1$2

² bÕ=re" iqÿ Ækq fmaiaÜ fïi yekaola

² j;=r fldamam Nd.hla

² fld;a;u,a,s fld<

² ly iaj,amhla

² fmd,af;,a fïi ye¢ 2

² ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

² wuqñßia lr,a 2

²;lald,s f.ä 2

² lcq .%Eï 50

² î Ækq f.ä 2

² tkid,a" lrdnq keá

² fldgd.;a fld;a;u,a,s

² iQÿre iaj,amh ne.ska

² ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

iqÿiq n÷klg f;,a iaj,amhla oud <sm ;nd fgda*q neo .kak' lcq yd ;lald,s íf,kaâlr mfilska ;nkak' fkdkaiaála n÷kla <sm ;nd thg ng¾ oud Èhlr f.k thg bÕ=re" iqÿ Ækq iu. íf,kaâlr .;a lcq iy ;lald,s fmaiaÜ tl oud .kak' wvq .skaof¾ ye¢ .dñka Whk w;r;=r ¨Kq" ly we;=¿ ish¨u l=¿ nvq tl;=lr j;=r fldamam Nd.ho oud W;=rdf.k tk úg r;= Ækq" wuqñßia lmd oud .kak' ñY%Kh >k ù f.k tk w;r;=r neo.;a fgda*q tl;=lr úkdä 10 lg miq ,sm ksjd fld;a;u,a,s fld< isyskaj lmd oud fïihg hjkak'


iQmfõ§

Yd,s; relaIdka fiakd§r


Oïñl fyajdjiï