නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fgda*q fvj,a


wjYH øjH

² fgda*q melÜ 1

² rg Ækq f.ä 2

²;lald,s f.ä 2

² fpdmalr .;a iqÿ Ækq bÕ=re

² wuqñßia lr,a 2-3 la

² rïfma lrmsxpd

² Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2

² fidahd fidaia fïi ye¢ 2

² fmd,af;,a fïi ye¢ 3

²;lald,s fidaia fïi ye¢ 2

² ri wkqj ¨Kq

² lE,s ñßia f;a ye¢ 2

² fldaka msá fïi ye¢ 1


idod.kakd wdldrh

fgda*q" rg Ækq" ;lald,s" wuqñßia ;rul lE,sj,g lmd .kak' n÷kla ,sm ;nd thg f;,a oud r;ajQ miq bÕ=re iqÿ Ækq" rïfma" lrmsxpd iu. rg Ækq" ;lald,s" wuqñßia oud nefokakg yßkak' rkajka mdg jQ miq fldaka*a,j¾ iy ¨Kq tl;=lr ñY%Kh >kùf.k tk úg fgda*q oud lj,ï lrk w;r;=r fidaia j¾. ;=k tl;=lr fïihg hjkak'


iQmfõ§

Yd,s; relaIdka fiakd§r


Oïñl fyajdjiï