නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdf<dia weUq<


wjYH øjH


fmdf<dia .eghla

r;=Ækq .%Eï 100 hs ^isyskaj ,shd.kak&

Wïn,lv iaj,amhla ^l=vqlr .kak&

lrmsxpd b;a;la ^len,s lvd.kak&

ì,sx f.ä 20 hs ^isyskaj ,shkak&

ñßia l=vq fïi ye¢ 1 hs

ly iaj,amhla

;=kmy l=vq fïi yeÈ 1 hs

W¿yd,a iaj,amhla

f.drld len<s 2 hs

fmd,af.ähl lsß

^ñálsß yd Èhlsß tlg&


idok l%uh

fmdf<dia .egh ieyef.k ;rula f,dl= len,s j,g lmd j;=r iaj,amhla oud ;ïnd .kak'thg wfkla øjH ish,a, l,jï lr wkdf.k fmd,alsfrka ysfok ;=re msi.kak' /hla WKq w¿ u; ;nd miqod mgka mdúÉÑhg .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr