ඉවුම් පිහුම්

wejldfvda fgduefgda lshqlïn¾ ie,â


wjYH øjH ( 

  • ;lald,s f.ä 02
  • fld< meye;s msms[a[d f.ä 01
  • ÆKq f.ä 01
  • w,s.eg fmar f.ä 01
  • T,sõ Ths,a fïi ye¢ 01
  • foys fïi ye¢
  • .ïñßia yd ¨Kq ri wkqj
  • idok wdldrh

    fldgqjg lmd.;a ;lald,s j,g fm;s lmd.;a msms[a[d yd w,s.egfmar tl;= lrkak'thgu ySkshg lmd.;a ÆKq tl;= lrkak'T,sõ Ths,a "foys .ïñßia yd ¨Kq ri wkqj by; ñY%Khg tl;= lrkak'