නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uvqfldl= jHdxckh


wjYH øjH

uvqfldl= ñá 1 hs

^iqoaO lr lmd .kak&

r;=Ækq f.ä 10 hs

iqÿÆkq f.ä 2 hs

Wïn,lv .%Eï 20 hs

wuq ñßia lr,a

;lald,s f.ä 2 hs

ly iaj,amhla

ñßia l=vq f;a yeÈ 1 hs

;=kmy l=vq f;a yeÈ 1$2 hs

rïfm lene,a,la

lrmssxpd l=vd b;a;la

fmd,alsß fldamam 1$2 hs

moug ¨Kq


idok l%uh

fmd,a lsß Ndckhlg oud ,shd.;a r;=Ækq iy wuqñßia o y;rg m,d.;a ;lald,so ly" ñßia" ;=kmy" rïfma" lrmsxpd iy Wïn,lv o iqÿ Ækq o uvqfldl= o oud hka;ï uDÿj ;eïfnk ;=re msi.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr