නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jeõ ud¿ neÿu


wjYH øjH

jeõ ud¿ .%Eï 500 hs

f,dl= ÆKq f.ä 3 hs

uqrex.d fld< foñghs

wuq ñßia lr,a 6 hs

ly" ¨Kq"wn" lrmsxpd"fiar"rïfm"l=re÷";lald,s hkdÈfhka ál ál .kak


idok l%uh

jeõ ud¿ yu .,jd lgq j,ska fírd .kak'±ka ;lald,s" wuqñßia" rïfm" lrmsxpd" uqrex.d fld< hkdÈh isyskaj ,shd f;f,ka neo.kak'hka;ï neoSf.k tkúg jeõ ud¿ oud ;j;a ál fõ,djla neo.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr