නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wuq lrú, iïfnda,h


wjYH øjH

lrú, .%Eï 100

wuqñßia lr,a 02

r;= Ækq .%Eï 50

;lald,s f.ä 01

Wïn,lv fïi ye¢ 01

foys hqI yd ¨Kq


idok l%uh

lrú, f.ähla fidaod b;du;a isyska jk fia ,shd .kak'¨Kq Èhr álla oud mfilska ;nkak'Ndckhlg Ækq"wuq ñßia isyskaj ,shd oud thgu Wl= fmd,alsß álla" ¨Kq iy wjYH m%udK foys hqI tl;= lr ñY%Kh idod.kak'uq,ska ,shd ¨Kq Èhfrys oud ;enQ lrú, ál fyd¢ka ñßldf.k iE¥ ñY%Khg oud l,jï lrkak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr