නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.d,sla rhsia


wjYH øjH

² ndiau;S iy,a .%Eï 750

² fpdma lr.;a iqÿ Ækq fïi ye¢ 01

² fpdma lr.;a bÕ=re f;a ye¢ 01

² ud.ßka fïi ye¢ 04

² .ïñßia l=vq iaj,amhla

² ri wkqj ¨Kq

² fidahd fidaia f;a ye¢ 02

² bÿk wuqñßia lr,a 03

² lrmsxpd fld<


idod.kakd wdldrh

iy,a fidaod wjYH m%udKhg j;=r iy ¨Kq oud fíß fkdjk fia n; msi.kak' fjk;a n÷kla ,sm ;nd thg ud.ßka oud ÈhjQ miq lrmsxpd" fpdma lr.;a bÕ=re" iqÿ Ækq oud nefokakg yßkak' úkdä 4-5 lg miq msi.;a n; thg oud fyd¢ka lj,ï lrk w;r;=r fidahd fidaia iu. .ïñßia l=vq o tl;= lrkak' ,sm ksjd r;= meye .ekajQ bÿk wuqñßia isyskaj lmd n;g lj,ïlr fïihg hjkak'


iQmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï