නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

nKavlald i,dohla


wjYH øjH

² nKavlald .%Eï 500

² î Ækq .%Eï 250

² wuq ñßia .%Eï 50

² ndf.g bÿk ;lald,s .%Eï 150

² úkdlsß iaj,amhla

² foys hqI

² ri wkqj ¨Kq

² .ïñßia l=vq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

,má nKavlald f.k tajd fidaod n÷klg oudf.k yqud,fhka ;ïnd .kak' ;ïnd.;a nKavlald len,sj,g lmd .kak' wk;=rej wuqñßia weg bj;alr isyskhg Èla w;g ;Sre isák fia lmd .kak' Ækq iy ;lald,s fldgq yevhg lmd tu n÷kgu oud .ïñßia l=vq úkdlsß foys hqI oud thg .ïñßia l=vqo tl;= lr ,S l+rla wdOdrfhka ñY%lr f.k ¨Kq uÈkï muKla kej; tl;=lr wdydrhg .kak'i,doh ueá n÷kl idod .ekSug l,amkdldÍ jkak'


iQmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï