නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w¨;a úÈhg w, neÿula


wjYH øjH

² w¾;dm,a .%Eï 250

² wuq ;=kmy fïi ye¢ 01

² iqÿ Ækq ìla 6

² î Ækq f.ä 02

² fmd,af;,a

² ri wkqj ¨Kq

² wn f;a ye¢ 1$2

² fldÉÑ lr,a lsysmhla

² rïfma " lrmsxpd

² l=re÷ fmd;= lene,a,la


idod.kakd wdldrh

m<uqj w, iqoao lr mqxÑhg fldgq yevhg lmd .kak' î Ækq ,shd .kak' fldÉÑ lr,a ySkshg lmd iqÿ Ækq fpdmalr .kak' lmd.;a w, ;ïnd .eUqre f;f,a neo.kak' fjk;a n÷kla f.k thg f;,a iaj,amhla oud r;ajk úg wn oud.kak' wn mqmqrd tkúg fpdmalr .;a iqÿ Ækq fldÉÑ" l=re÷ iuÕ rïfma" lrmsxpd tl;=lr nefokakg yßkak' úkdä fol ;=klg miq f,dl= Ækq .ïñßia l=vq iuÕ wuq ;=kmy tl;=lr fyd¢ka lj,ï lr neo.;a w, iuÕ ri wkqj ¨Kq tl;= lr .kak'


iQmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï