නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

nÜka uIarEï fvj,a


wjYH øjH

² f,dl= Ækq f.ä 2

² wuqñßia lr,a 5

² ud¿ ñßia lr,a 4

² ;lald,s .%Eï 50

² ri wkqj ¨Kq

² fldaka*a,j¾ fïi ye¢ 1 la

² rïfm" lrmsxpd

² bÕ=re" iqÿ Ækq

² ñßia l=vq f;a ye¢ 1

² ly l=vq f;a yekaola

² ;lald,s fidaia fïi ye¢ 3

² fmd,af;,a

² uqojmq lsß fïi yekaola

² mdka msá .%Eï 100 la


idod.kakd wdldrh

uqojmq lsßyekao j;=r fldamamhl Èhlr mdkamsá fldaka*a,j¾ iy ly l=vq oud Èhlr tu negrfha ojgd nÜka uIarEï rkajka mdg jk;=re .eUqre f;f,a neo.kak'Ækq" wuqñßia" ud¿ ñßia lmd n÷kla ,sm ;nd fmd,af;,a thg oud.kak' thgu ;,d.;a bÕ=re" iqÿ Ækq" rïfm" lrmsxpd" ñßia l=vq iy ¨Kq tl;= lr tu ñY%Kh ;eïî f.k tk úg ,sm ksjd neo.;a uIarEï iuÕ ;lald,s fidaia tl;= lr .kak'