නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lcq uIarEï uid,d


wjYH øjH

² lcq .%Eï 250

² y;= melÜ 01

² ;lald,s .%Eï 250

² wuqñßia lr,a 4

² iqÿ Ækq ìla 4

² bÕ=re lene,a,la

² .ïñßia l=vq iaj,amhla

² ri wkqj ¨Kq

² ñßia l=vq f;a ye¢ 01

² neomq ;=kmy l=vq fïi ye¢ 01

² j;=r fldamam 01

² fmd,af;,a fïi ye¢ 06

² rïfm " lrmsxpd

² f,dl= Ækq f.ähla


idod.kakd wdldrh

;lald,s" wuqñßia" iqÿ Ækq" bÕ=re" íf,kav¾ lr mfilska ;nkak' n÷kla ,sm ;nd lcq iy uIarEï rkajka meyejk ;=re neo.kak' fjk;a n÷kla ,sm ;nd f;,a oud r;ajQ miq f,dl= Ækq f.äh ,shd thg oud rïfm" lrmsxpd" neomq ;=kmy" ñßial=vq" .ïñßia l=vq iy ¨Kq oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak' ,sm ksjd thg íf,kaâ lr.;a ;lald,s ñY%Kh o neo.;a lcq yd uIarEï o tl;=lr fyd¢ka lj,ï lr kej; ,sfma ;nd j;=r fldamamh tl;= lrkak' ;rula biau .;sh ;sìh§ ¨Kq n,d ,sfmka bj;g .kak'