නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lxl=x iqÿÆkq neÿu


wjYH øjH

² lxl=x ñá 01

² iqÿ Ækq .%Eï 500

² fmd,af;,a

² lE,s ñßia .%Eï 50

² ri wkqj ¨Kq

² f,dl= Ækq .%Eï 200

idod.kakd wdldrh

lxl=x ñáh msßisÿlr fidaod j;=r fífrkakg ;nd ;rul len,sj,g lmd.kak' iqÿ Ækq iqoao lr isyskaj lmd .kak' f,dl= Ækqo ta wdldrhg ;Sre lmd fï ish,a, fjk fjku .eUqre f;f,a neo.kak' f;,a fífrkakg ;nd f;,a lvodishla t,d ta u;g neo.;a lxl=x" f,dl= Ækq iy iqÿ Ækq oud lE,s ñßia ta u; úiqrejd yßkak' wk;=rej ri wkqj ta wdldrhgu ¨Kq l=vqo bi fyd¢ka ±jfgk fia w; nqref,ka lj,ï lr fïihg hjkak'