නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iõ uialÜ


wjYH øjH


iõ .%Eï 300

yd,amsá .%Eï 100

fmd,alsß fnd;,a 1 1$2

ÿUqre iSks .%Eï 350

¨Kq iaj,amhla

fmdähg lmd.;a lcq .%Eï 100

tki,a weg 2-3


idok l%uh

iõ iy yd,amsá tlg l,jï lr .kak'±ka thg wksl=;a ish¨u øjH iy fmd,alsß tl;= lr uo .skaof¾ fyd¢ka W;=rjd .kak'ñ%Y%Kh fyd¢ka f.dfrdaiq ù tl fnda,hg tkf;la ye¢ .d .kak'bkamiqj iqÿiq ;eáhlg oud ;=kSlr ksjqk miq lE,s lmd .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr