ඉවුම් පිහුම්

Öia flala fjkqjg l¾â flala


wjYH øjH

 • úáka l%Sï ñ’,s’ 250
 • l¾â ñ’,s’100
 • fgdmska *af,aj¾ ñ’,s 15
 • flala fíia tlg

 • udß ìialÜ .%Eï 100
 • weiag%d .%Eï
 • whsiska Iq.¾ .%Eï25
 • idod .kakd wdldrh

  uq,ska u udß ìialÜ l=vq lr.kak ´k ^ ie hq fmdä lene<s b;sß jk fia l=vq lr.ekSu w;HjYH hs’ & bkamiq wms thg weiag%d iy whsiska Iq.¾ tl;= lr .ksñka fyd¢ka ñY%Kh lr.kak ´k oeka ;ukag iqÿiq n÷kla f.k thg ìialÜ ñY%Kh tla fldg fyd¢ka ;o fldg miqj WKqj;=r iaj,amhla f.k fc,àka ál fydÈka ñY% lr.kak bkamiqj úáka l%Sï n÷klg oud úkdä folla muK îÜ lr.kak bkamiq thg uqojmq lsß iy fgdmska *af,aj¾ ñ’ ,s 50 la tl;= fldg ;;amr 30la muK îÜ lr.kak ´k oeka fc,àka ñY%Kh thg oud yekaola wdOdrfhka l<jï lr.kak ´k bkamiq fuu ñY%Kh wm l,ska idod.;a ìialÜ ñY%Kh oeuQ nÿkg oud th ms<sfj,lg iod .kak wk;=rej th u;g wms l,ska b;=re lr.;a fgdmska maf,aj¾ tl fhdod th w,xldr lr.kak;a wmsg mq¿jka oeka th mehla muK ld,hla YS;lrKfha ;nd.kak

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d