නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

yl=re mqäx


wjYH øjH


.d.;a yl=re .%Eï 500

ñálsß ñ’,S’ 600

fc,áka .%Eï 10

úh<s ñÈ .%Eï 50


idok l%uh

yl=re fyd¢ka .d.kak'bkamiqj fmd,alsß iy yl=re fyd¢ka Èhlr .kak'tu ñY%Kh ,sfma ;nd fyd¢ka r;alr .kak' bkamiq WKq j;=r w~q fldamam 1$4 l fc,áka Èhlr yl=re ñY%Khg oud Èhlr .kak'±ka iqÿiq Ndckhlg oud thg úh<s ñÈ tl;=lr YS;lrKfha ;nd fiÜ jqKdg miq lEug .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr