නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

re<x uexf.da mqäx


wjYH øjH


re,x .%Eï 250

bÿkq wU f.ä 02

iSks .%Eï 200

lsß ^t<lsß ñ’,S’ 650&

tki,a weg 2-3

¨Kq iaj,amhla


idok l%uh

wU fmd;=yer len,s lmd j;=r w~q fldamam tlla ud fyd¢ka íf,kaâ lr .kak' lsß" re,x iy wksl=;a ish¨u øjH tlg Èhlr ,sm ;nd ye¢.dñka W;=rd .kak'±ka tu re,x ñY%Khg wU tl;= lr fyd¢ka ye¢ .dñka l,jï lr .kak'ñY%Kh f.dfrdaiq jQ miq iqÿiq Ndckj,g oud YS;lr ms<s.kajkak'


úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr