නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lcq ñY% l=rlalka mqäx


wjYH øjH


l=ryka msá .%Eï 200

lcq uo .%Eï 50

úh<s ñÈ .%Eï 50

;,d.;a tki,a weg 4

fmd,alsß w~q fldamam 5

.d.;a yl=re .%Eï 200

¨Kq iaj,amhla

j;=r w~q fldamam 1


idok l%uh

iqÿiq Ndckhla f.k thg j;=r tl;=lr l=rlalka msá fyd¢ka Èhlr .kak'±ka fjk;a Ndckhla ,sm ;nd thg wksl=;a ish¨u øjH iy Èhlr.;a l=ryka msá tl;=r fyd¢ka ye¢ .dñka ñy%Kh f.dfrdaiq jkf;la msi .kak'bkamiqj iqÿiq Ndckj,g oud YS;lr ms<s.kajkak'


úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr