නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lerÜ y,ajd


wjYH øjH


.d.;a lerÜ .%Eï 300

ÿUqre iSks .%Eï 300

lsß ^t<lsß& ñ’,S’ 500

fmdähg lmd.;a lcq .%Eï 50

tki,a weg 3-4

¨Kq iaj,amhla

frdai tikaia ìxÿ 02


idok l%uh

lerÜ f.%ag¾ tllska ySkshg .d .kak'wäh >k Ndckhla ,sm ;nd thg lerÜ iy wksl=;a ish¨u øjH oud uo .skaof¾ lsß .;sh ysf|k ;=re ;ïnd f.k ,sfmka nd.kak'tu wjia:dfõ§u frdai tikaia tl;= lr l,jï lr YS;lr ms<s.kajkak'


úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr