නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uelfrdaks iuÕ Öia


wjYH øjH

² uelfrdaks .%Eï 200

² msá .%Eï 50

² lsß ,Sg¾ 1$2

² idÈlald l=vq iaj,amhla

² ¨Kq moug

² .ïñßia l=vq iaj,amhla

² Öia .%Eï 200 ^iQrd .kak&

² mdka l=vq f;a ye¢ 04

² ng¾ .%Eï 50

² j;=r wvq fldamam 01


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhlg ¨Kq ñY%lr .;a c,h iaj,amhla oud uelfrdaks ñks;a;= 10 la muK ;ïnd .kak' oeka j;=r fírd ng¾ tl;= lr ñks;a;=jla muK th tyd fuyd fmr<d .kak'uelfrdaks ñY%Kh ,sfmka nd thg ál ál lsß tl;= lrñka l,jï lr h<s;a th <sm ;nd Wl= ñY%Khla idod .kak'oeka th <sfmka nd .ïñßia l=vq tl;= lr Öia l=vq uelfrdaks iuÕ ñY% lrkakiqÿiq Ndckhlg fuu ñY%Kh oud fi,aishia wxYl 200 WIaK;ajhla we;s fmdarKqjl ñks;a;= úiaila muK fíla lr.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr