නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wkakdis msms[a[d iy Öia i,doh


wjYH øjH

² fc,áka l=vd melÜ 01

² iSks fldamam 1$4

² we,aj;=r fïi ye¢ 02

² iQrd.;a wkakdis fldamam 1 1$2

² .d .;a Öia fldamam 01

² l=vd len,s lmd.;a msms[a[d fldamam 01


idod.kakd wdldrh

m<uqfjkau iqÿiq Ndckhla f.k thg fc,áka melÜgqj oud j;=r fïi ye¢ 2 oud ñY% lr.kak' wk;=rej wkakdis isyskaj iQrdf.k thg iSks oud <sm ;nd kgjd .kak' thg m<uqfjkau ilid .;a fc,áka ñY%Kh oud.kak' Bg msms[a[d iy Öia o ñY%K lrkak' bvlv we;s ;eáhlg oud ksjqKq miq l=vd lene,sj,g lmd .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr