නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia ñY% n¾.¾


wjYH øjH

² i,do fld< .%Eï 100

² n¾.¾ nksia 06

² fm;s lmd.;a ;lald,s f.ä 03

² Öia fm;s 06

² isyskaj lmd.;a lerÜ .%Eï 50

² isyskaj lmd.;a f.dajd .%Eï 50

² ufhdaksia fidaia

² iqÿÆkq ìla 4 hs ^isyskaj ,shd.kak&


Ñlka n¾.¾ i|yd wjYH øjH

² isyskaj lmd.;a r;=Ækq f.ä 06

² isyskaj lmd.;a wuqñßia lr,a 3

² ¨Kq moug

² .ïñßia l=vq f;a yeÈ 1$2

² mdka l=vq fïi ye¢ 3

² ì;a;r 01

² l=vd lene,sj,g lmd.;a l=l=¿ uia .%Eï 250


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhlg t<j¿ f;,a oud r;alr isyskaj lmd .;a iqÿ¨kq" r;=Ækq" wuqñßia tl;=lr neo.kak' B<Õg l=l=¿ uia yd .id.;a ì;a;rhla" ¨Kq" .ïñßia iy mdka l=vq oud msif.k l=vd .=,s idod me;,s lr.kak' fidaia mEka tllg f;,a iaj,amhla oud ,sm ;nd Tn ilid .;a ñY%Kh neo.kak'

n¾.¾ nksia f.k folg m,d i,do fld< ;Srejla w;=rkak' B<Õg Öia fm;a;la ;nkak' oeka Tn ilid .;a Ñlka n¾.¾ fm;a;la o fodia iuÕ ñY%lr ;nkak oeka Tn weiqrE øjH tyd fuyd fkdhkakg gQ;a msla tlla .ikak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr