නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia flala fmaiaá%


msrùug wjYH øjH

² l=vq lr.;a lcq uo .%Eï 400

² iSks .%Eï 500

² ud.ßka .%Eï 100

² jeks,d f;a ye¢ 1$2

² iafgdanß cEï fnda;,a 01


fmaiaá%hg wjYH øjH

² msá .%Eï 500

² ud.ßka .%Eï 500

² iSks .%Eï 100

² ì;a;r lyuo 02

² fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

ud.ßka iy iSks ñY% lr fyd¢ka f;a yekaolska .id.kak' thg ì;a;r ly uo tl;= lrkak' th o fyd¢ka ñY% lr.kak' Bgmiq lcq uo l=vq o tl;= lrkak' wjidkfha§ fyd¢ka .id .;a ì;a;r iqÿ uoh ñY%lr jeks,d ñY% lr.kak'


fmaiaá%h idod.kakd wdldrh

iSks" ì;a;r ly uoh lyl=vq iaj,amhla ñY% lr .kak' Bg msá o ñY%lr .kak 'ñY%Kh .k jeäkï j;=r iaj,amh ne.ska tl;= lr .kak' ñY%Kh ,E,a,l úiqrejd meáia m%udKhg lene,sj,g lmd .kak' lmd.;a lene,s ueo ñY%Kfhka mqrjkak' ;rul WKqiqu we;s wjka tllg oud meh Nd.hla muK fíla lr.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr