නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia úiaflda;= mqäu


wjYH øjH

² úiaflda;= 04 - 05

² msá iSks wjqkai 03

² foys weUq,a iaj,amhla

² ng¾ wjqkai 02

² Öia .%Eï 400

² ì;a;r 02

² jeks,d iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

úiaflda;= ál fyd¢ka l=vq lr f.k iqÿiq Ndckhlg oukak' Bg ng¾ WKqlr foys hqI iuÕ úiaflda;= l=vq u; oud fyd¢ka ñY% lr.kak' fuu ñY%fka fmaiaá%fha tfla wähg oukak' ì;a;r fyd¢ka .id Öia iuÕ ñY% lrkak' thgu iSks o tlalr .kak' oeka jeks,d o ñY% lr ñY%Kh flala ;eáhl oud meh Nd.hla muK fmdrKqjl fyd wjka tlla mq¿iaid .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr