නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia iqma


wjYH øjH

² uDÿ iafgdla idrh ,Sg¾ 1 1$2

² Öia .%Eï 250

² ¨Kq moug

² .ïñßia weg 5-6

² mdka fm;s 02

² ng¾ iaj,amhla

² ì;a;r lyuo 2 la

² lsß fldamam 01hs


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg ng¾ oukak' ng¾ WKq fõf.k tkúg Bg mdka fm;s fol lvd oukak' th rkajka mdg jk;=re neo .kak' Bgu iafgdla idrh" isyska fm;s lmd.;a Öia o iuÕ tl;= lrkak' moug ¨Kq .ïñßia tl;= lrkak' fï ñY%Kh fyd¢ka lj,ï lr meh Nd.hla muK kgjd .kak' ì;a;r f.k fyd¢ka .id f.k Bg lsß tl;= lr ñY%Khg áflka ál tl;= lrñka ye¢.dkak' wjYH kï f;ïmrdÿ lr f.k WKq WKqfjkau fïihg hjkak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr