ඉවුම් පිහුම්

fpdl,Ü n%õkSia


wjYHh øjH

 • fpdl,Ü .%Eï 175
 • mdka^ jdá bj;a l< fm;s 8 &
 • ud.ßka .%Eï 175
 • iSks .%Eï 175
 • ì;a;r 6
 • wUrk ,o lcq uo .%Eï 50
 • fodvï fmd;= l=vq f;a ye¢ 1$2 la
 • l=vq lrk ,o l=lSia ^ìialÜ .%Eï 20&
 • lsß ,Sgr 1$2 la
 • idod .kakd wdldrh

  uq,skau lsß iaj,amhla iuÕ fpdl,Ü f.k Èh lr .kak ´k ^ WKqj;=r n÷kla u; ;nd & miqj b;sß lsß iuÕ jdá bj;a l< mdka fmdÕjd .kak oeka ì;a;r iqÿuo iy lyuo fjkalr .kak bkamiq ud.ßka iy iSks fyd¢ka .id .ksñka thg l%ul%ufhka ì;a;r lyuo o tl;= lr.kak ´k oka thgu Èhlr.;a fpdl,Ü o tl;= lr.kak thgu fmdÕjd .;a mdka” lsß iy lcq o tla lr.kak’ ì;a;r iqÿ uo ál fyd¢ka .id .kak’ th by; ñY%Khg m%fõYfuka ñY%Kh lr.kak miqj fodvï fmd;= l=vq iy ìialÜ l=vq ñY% fldg thg ud.ßka w;=rdf.k ilid .;a mqäka fnda,a tl hgg ;jrd .kak ´k wjidk jYfhka wms uq,ska iod .;a fpdl,Ü ñY%Kh m%fõYfuka oud f.k th Wäka we¨ñkshï f*dhs,a tllska iïmQ¾Kfhkau jid f.k yqud,fhka mehl muK ld,hla ;=, msi.ksñka miqj mqäka fnd,a tflka .,jd WKqiqïj wdydrhg .kak mq¨jka jf.au ms<s.kajkak;a mq¨jka

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d