නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia ñ,ala iqma


wjYH øjH

² lsß ,Sg¾ 1 1$2

² Öia .%Eï 50

² ¨Kq iy .ïñßia l=vq iaj,amhla ng¾ .%Eï 30

² msá .%Eï 30

² ì;a;r lyuo 03


idod.kakd wdldrh

iq¥iq Ndckhlg §ï iQrd oukak' tu Ndckh <sm ;nd Öia Èh lr .kak' §ï Èhùu myiq ùug lsß iaj,amhla tl;= lrkak' ;j;a iqÿiq Ndckhla f.k thg lsß oud r;a lrkak' thg ng¾ iy msá tl;= lr Èh lrkak'


ñY%Kh Wl= jk;=re ye¢ .kak' thg uq,skau Èh lr.;a Öia o tl;= lrkak' Bgu ¨Kq yd .ïñßia l=vq moug tl;= lrkak'ì;a;r ly uo .Eremamqjlska fyd¢ka .id iqma ñY%Khg tl;= lrkak' tu ñY%Kh fydÈka ye¢.dkak' ñY%Kh W;=rejd .kak' oeka ñY%Kh u|la ksjqKdg miq orejdg wdydrhg fokak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr