නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia mqäx


wjYH øjH

² lsß ,Sg¾ 01

² mdkal=vq .%Eï 100

² Öia l=vq .%Eï 400

² ì;a;r 8

² .ïñßia iaj,amhla

² ng¾ iaj,amhla

² ¨Kq moug


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla <sm;nd lsß thg oud W;=rjd .kak' ;j;a iqÿiq Ndckhlg mdka l=vq oud Bg W;=rejd .;a lsß j;a lrkak' Bgu Öia l=vq o ñY% lrkak' ì;a;r wg lvd iqÿiq Ndckhlag oud fyd¢ka .id mdka lsß ñY%Khg oukak' oeka ish,a, fyd¢ka ñY% lrkak' moug ¨Kq iy .ïñßia o tl;= lrkak wk;=rej mhsfrlaia Ndckhla f.k thg ng¾ ;jrd m<uqj ilid .;a ñY%Kh thg oukak' th u| WKqiqï we;s fmdarKqjl fyda wjka tll fíla lr.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr