නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r Ñmaia


wjYH øjH

² ì;a;r folla

² fldaka *a,j¾ fïi ye¢ 1

² mdka msá fïi ye¢ 2

² lE,s ñßia fïi ye¢ 1

² lyl=vq f;a ye¢ 1

² ri wkqj ¨Kq

².ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

² fmd,af;,a

² whsialeg lsysmhla


idod.kakd wdldrh

ì;a;r fol fmk k.sk;=re .id.kak' thg mdkamsá iy fldaka *a,j¾ tl;=lr kej; úkdähla muK îÜ lr.kak' tu ñY%Khg ¨Kq" .ïñßia" lyl=vq" lE,s ñßia tl;=lr whsia leg lsysmhla oud idod.;a ñY%Kh isis,a lr.kak' whsia leg u|la Èhùf.k tk w;r;=r n÷kla ,sm ;nd th r;aùf.k tk úg fmd,af;,a oud idod.;a ì;a;r ñY%Kh yekao ne.ska oud .eUqre f;f,a neo.kak' fjk;a Ñmaia j¾. fuka fkdj fuh fyd| ls%iams .;sfhka hq;= ksid f;a fj,djg fmdä;a;kag rij;a lEuls'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl

leianEj


Oïñl fyajdjiï