නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdfÜfgda .d¾,sla nhsÜ


wjYH øjH

² w, .%Eï 250

² yd,amsá fldamam 01

² j;=r fldama 01

² iqÿ Ækq .%Eï 50

² lE,s ñßia fïi ye¢ 01

² ri wkqj ¨Kq

² neo .ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

w, ;ïnd fyd¢ka fmdälr mfilska ;nd .kak' n÷kla ,sm ;nd thg f;,a fïi yekaola oud iqÿ Ækq fpdmalr f;,g oud neo.kak' thg lE,s ñßia iy yd,amsá fldamamh oud lj,ï lr j;=r fldamamho tl;= lrkak' ±ka ,sm ;nd tu ñY%Kh fyd¢ka wkdf.k thg ;ïnd .;a w, o tl;=lr ;,mhla f,i ilialr l=vd fnda, idod .kak' tu fnda, l=vd frdá f,i frda,ska mska tlla wdOdrfhka ;=kSlr .eUqre f;f,a neo fidaia iu. ms<s.kajkak'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl

leianEj


Oïñl fyajdjiï