නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siams wkshka


wjYH øjH

² î Ækq 250

² yd,a msá fïi ye¢ 8

² ì;a;r folla

² ñßia l=vq fïi ye¢ 1 1$2

² lE,s ñßia fïi ye¢ 1 1$2

² ri wkqj ¨Kq

² neo .ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

Ækq isyskaj lmdf.k n÷klg oud thg ì;a;r fol ;rula îÜ lr oud.kak' tu ñY%Khgu ñßia l=vq" lE,s ñßia iy ri wkqj ¨Kq oudf.k yd,a msá o oud wkd .kak' moug wkd.;a Ækq ñY%Kfhka .=,s idod .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl

leianEj


Oïñl fyajdjiï