නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ls%iams l=lSia


wjYH øjH

² yd,amsá .%Eï 100

² ì;a;rhla

² mdkamsá fïi ye¢ 03

² ri wkqj ¨Kq

² lyl=vq iaj,amhla

² neo.ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

yd,amsá fmfkarhla wdOdrfhka ishqïj y,df.k n÷klg oud ì;a;rh îÜlr thg oud .kak' tu ñY%Khg ly l=vq - ¨Kq iy mdkamsá fïi ye¢ ;=k tl;=lr j;=r ál ál tl;=lrñka ;rul Wl= negrhla idod .kak' idod.;a ñY%Kh úkdä 10- 15 w;r ld,hla jid ;nd bkamiq f;,a n÷kla ,sm ;nd f;,a W;=rk úg ñY%Kh mhsmska nE.hlg mqrjd W÷je,a idok wdldrhg f;,g jlalr fome;a; yrjñka rkajka mdg jk;=re neo.kak'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl

leianEj


Oïñl fyajdjiï