නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mmvï meáia


wjYH øjH

² w, .%Eï 150 hs

² f,dl= Ækq f.ähla

² ì;a;r 02

² wuq ñßia lr,a 03

² lE,s ñßia f;a ye¢ 01

² ri wkqj ¨Kq

² neo.ekSug f;,a

² l=vd yevfha mmvï melÜ 01


idod .kakd wdldrh

m<uqj mmvï ál j;=r n÷klg oud fmfÕkakg yßkak' w, fyd¢ka ;ïnd fmdälr thg ,Qkq" wuqñßia" isyskaj lmd tl;=;r .kak' n÷kla ,sm ;nd fmd,af;,a fïi ye¢ 02 la oud r;ajQ miq w, Ækq ñY%kh thg oudf.k ¨Kq iy lE,s ñßia o tl;= lr .kak' ñY%Kh fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq ì;a;r fol îÜlr thg oud ne§ len,s jk;=re .Eremamqjlska ñY%lr .kak'

ñY%Kh ,sfmka bj;g f.k mmvï tlska tl f.k j;=r fírd lspka gj,a tlla fyda áIQ wdOdrfhka f;; ud;a;= lr idod .;a ñY%Kh ueog ;nd kjdf.k .eUqre f;f,a neo .kak'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl

leianEj


Oïñl fyajdjiï