නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

*%hsâ Öia frdá


wjYH øjH

² Öia .%Eï 100

² mdkamsá fldamam 1$2

² f*%Ia ñ,ala fldamam 1$2

² mdia,s fld< álla

² fílska mjqv¾ fïi ye¢ 1$2

² lE,s ñßia f;a ye¢ 01

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01

² ri wkqj ¨Kq

² neo.ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

Öia ySkshg .df.k n÷kg oud thg mdia,s fld<o ySkshg ,shd oud.kak' fojkqj lE,s ñßia" .ïñßia" ¨Kq" fílsx mjqv¾ oud ñY%lr tu ñY%Khg f*%Ia ñ,ala iy mdkamsá tl;=lr frdá idod.kakd wdldrfhkau wkd.kak' tu ñY%Kh ,E,a,la u; ;nd frda,ska mska tlla wdOdrfhkka ;=kS lr l=vd frdá idod f.k rkajka mdg jk;=re neo .kak'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl

leianEj


Oïñl fyajdjiï