නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fidfiacia mSid


wjYH øjH

fidfiacia lr,a 04

Öia lE,s 02

ng¾ iaj,amhla

;lald,s f.ä 01

î Ækq f.ä 01

wuq ñßia lr,a 03

.id.;a ì;a;r 01

.ïñßia l=vq iaj,amhla

;lald,s fidaia moug

¨Kq moug

msá .%Eï 200


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla f.k thg BiaÜ f;a ye¢ fol oud ¨Kq iaj,amhla tl;= lr úkdä myf<djla muK msfmkakg yßkak'fuys§ BiaÜ ñY%Kh iys; Ndckfha lg ,kaÉ iSÜ tllska fyd¢ka iS,a jk fia jikak' úkdä myf,djlg miq f.k thg msá oud uo riakh iys; j;=r ál ál tl;= lr wkd.kak'fuys§ Tng ng¾ WKqlr tho msá ñY%Khg oud wkd.; yelshs'wf;a fkdwef,k uqÿ iajNdjhg wkd.; hq;=h' wkd.;a msá ñY%Kh kej; jid úkdä 45 la muK msfmkakg yßkak' kej;;a tu msá ñY%Kh fyd¢ka wkd ;eáhlg msá iaj,amhla oud frdáh ilid .kak'

ng¾ frdáh Wäka oud.kak';lald,s f.äh rjqug lmd th frdá Wäka .uk î Ækq wuqñßia Tn leu;s yevhlg lmd tAjdo frdá Wäka oukak'oeka fyd¢ka .id.;a ì;a;r idre tA u;g mßiafuka úisß hk fia oukak'

fï wdldrhg ilid .;a mSid tl úkdä myf<djla muK wjka tll fíla lr.kak'uo riafkka wydrhg .kakd úg mSid tl Wäka fidaia oud uo riakfhka wdydrhg .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr