නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka mSid


wjYH øjH

neo.;a Ñlka .%Eï 200

Öia lE,s 02

;rula bÿKq ;lald,s f.ä 01

wuqñßia lr,a 3

î ÆkQ f.ä 01

;lald,s fidaia iaj,amhla

fn,afmm¾ f.ä 01

.ïñßia l=vq iaj,amhla

¨Kq l=vq moug 

.id.;a ì;a;rhla

T,sõ Ths,a iaj,amhla

msá .%Eï 250

u| WKqiqï j;=r fldmam 02


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla f.k thg BiaÜ f;a ye¢ folla oud ¨Kq moug oud fyd¢ka l,jï lr ,kaÉ iSÜ tllska jid úkdä úismyla ;syla muK tho msfmkakg mfilska ;nkak'

th msfmk ;=re neo.;a l=l=,a uia ál isyska len,sj,g lvd mfilska ;nd.kak' wuq ñßia Tn leu;s yevhlg lmd fjku Ndckhlg oud .kak'thgu fn,a fmm¾ yd î Ækq f.äho rjqï yevhg fyda È. w;g lmd oukak'

oeka BiaÜ ñY%Kh f.k thg msá oud j;=r iaj,amh ne.ska tl;= lr wf;a fkdwef,k fia fyd¢ka wkd.kak' th h<s msfmkakg ;nkak úkdä y;,syla y;,siamylg muK miqj kej; f.k h<s fyd¢ka wkd.kak'msá ñY%Kh uDÿ jk f;la fuf,i wkd.; hq;=h'iqÿiq Ndckhla f.k T,sõ f;,a iaj,amhla .,ajd tA u; Tn ilid .;a msá ñY%Kh oud frdáh ilid .kak' oeka tu frdáh wjka tll ;nkakg iqÿiq Ndckhla f.k T,sõ f;,a iaj,amhla .,ajd tA u; frdáh oukak'oeka th u;g Öia lE,s oukak'tA u; ;lald,s fidaia iaj,amhla oukak'tA u;g lmd.;a wuqñßia ;lald,s iu. .id.;a ì;a;r idre oukak' wk;=rej tA u;g .ïñßia l=vq iaj,amhla" rjqug lmd.;a fn,a fmm¾" î ÆkQ tl;= lrkak'Bgu l=l=,a uia len,s o tl;= lr úkdä myf<djla muK wjka tll fíla lr.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr