ඉවුම් පිහුම්

fpdl,Ü udß ìialÜ mqäka


wjYH øjH (

 • fpdl,Ü udß ìialÜ .%Eï 500
 • whsiska Iq.¾ .%Eï 175
 • ud.ßka .%Eï 90
 • fpdl,Ü mjqv¾ .%Eï 25
 • jeks,d tikaia
 • f*%Ia ñ,ala ^ìialÜ fmÕùug &
 • f*%Ia ñ,ala ^fpdl,Ü Èh lsÍug &
 • rï fyda n%ekaä ñ’,s’ 20
 • l=lska.a fpdl,Ü .%Eï 100
 • idod .kakd wdldrh (

  uq,skau wm fpdl,Ü whsiska tl iod .kak ´k ^ud.ßka whsiska Iq.¾ Ndú; lrkak& bka miq thg jeks,d iy rï fyda n%ekaä tlalr fyd¢ka ñY% lr .kak oeka wms leue;s n÷kla f.k thg f;,a lvodishla oud udß ìialÜ lsßj, fmdÕjd tlg tlajk f,iska w;=rd.kak bkamiq th Wäka whsiska f,ah¾ tlla w;=rd .kak ´k miqj th Wäka kej; ìialÜ lsß j, fmdÕjd whsiska f,ah¾ tl Wäka w;=rd .kak wmsg leue;s leu;s wdldrhg leu;s f,ah¾ m%udKhla idod .kak mq¿jka wjidkhg oud we;s whsiska f,ah¾ tl u;ska fu,sgâ fpdl,Ü f,ah¾ tl oud .kak l=lska.a fpdl,Ü l=vd leô,s j,g lmd th iaàï tlla wdOrfhka r;alr Èh jQ miq thg f*%Ia ñ,ala wjYH m%udKhg tla fldg fpdl,Ü f,ah¾ tl idod .kak ´k bkamiq th mehl muK ld,hla YS;lrKfha ;nd ms,s.kajkak mq¿jka

  m%ùK iQmfõ§
  úrdÊ yika; ùrisxy

  yisks Okxc,d