නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia mSid


wjYH øjH

mdka msá .%Eï 250

u| riafk j;=r ñ,s ,Sg¾ 150

f;,a iaj,amhla

iSks f;a ye¢ 02

f;a ye¢ 02

¨Kq l=vq f;a ye¢ 01

Öia lE,s 04

;lald,s f.ä 01

wuqñßia lr,a 02

î Ækq f.ä 01

;lald,s fidaia iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla f.k thg BiaÜ f;a ye¢ folla oud ¨Kq o lj,ï lr úkdä myf<djla muK jid ;nkak' fï i|yd ,kaÉ iSÜ tlla Ndú; l< yelshs'bkamiq tu Ndckhgu mdka msá iSks f;,a iaj,amhla o tl;= lr l,jï lr .kak' uo WKqiqïj;=r iaj,amh ne.ska ouñka wf;a fkdwef,k fia moug msá ñY%Kh idodf.k úkdä 45 la muK h<s;a msfmkakg mfilska ;nkak'bkamiq tu ñY%Kh f.k Tng wjYH m%udKfha .=<s folla idod .kak'miqj me;,s ;eáhla f.k tys f;,a iaj,amhla .,ajd tAu; msá ñY%Kh oud ;=kS lr.kak'tA u;g ì;a;r lyuoh yd iqÿ uoh fydÈka ñY% jk f,i .id frdáh mqrd jefgk fia oukak' bkamiq tu frdáh ueoaog Öia fm;s o" lmd.;a ;lald,s len,s" wuq ñßia" Ækq oukak';lald,s fidaia o frdáh mqrd jefgkakg oukak'tA u;g .ïñßia l=vq o moug biskak'wk;=rej fuh úkdä myf<djla muK fõ,djla wjka tfla fíla lr .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr