ඉවුම් පිහුම්

WoEik wdydrhg k§Id yok zl¾â rhsiaZ


k§Id w,ymafmreu lshkafk rx.k Ys,amskshla f,i muKla fkfuhs ìß|la ujla .DyKshla úÈhg;a ld¾hnyq, pß;hla' fldÉpr ld¾hnyq, jqK;a weh ;ukaf.a mjqf,a bjqï msyqï lghq;=j,§ fmdaIKh rih .=Kh tlf,i mj;ajdf.k hkafk tod b|,u wehg wïuf.ka ,enqK uÕfmkaùu u;¨' fï w;r wehg mqxÑ ldf,a b|, riú¢kak ,enqKq zl¾â rhsiaZ wo weh úfYaIfhka orefjd fokakf. fi!LHh .ek ys;,u ks;r ks;r yo, lkak fokj¨' uqojmq lsßj, ;sfhk YS; .=Kh ksid YÍrfha yg.kakd WIaKdêl nj iukh lr .kak;a úfYaIfhkau .eiag%hsáia ;;a;ajh ÿre lr .kak;a zl¾â rhsiaZ j,ska ,efnkafk f,dl= msájy,la¨'

wjYH øjH

 • lel=¿ iy,ska msi .;a n;a fldamam 3 la
 • uqojmq lsß fldamam 3 la
 • wuq ñßia lr,a 2 la
 • r;= Ækq f.ä 6 la
 • bÕ=re lene,a,la
 • T,sõ f;,a fïi ye¢ 2 la
 • wn iaj,amhla
 • rïfm - lrmsxpd
 • le,s ñßia f;a ye¢ 1 la
 • ¨Kq l=vq iaj,amhla
 • foys hqI f;a ye¢ 1 la
 • idod .kakd wkaou

  msi.;a n;a fldamam ;=k iuÕ uqojmq lsß fldamam ;=k ri wkqj ¨Kq oud fyd¢ka l,jï lr mfilska ;nkak' kkaiaála mEka tlla ,sms ;nd ta u;g T,sõ f;,a fïi ye¢ fol oud f;,a r;a ù f.k tkúg thg wn iaj,amh tl;= lr wn weg mqmqrd tk úg thg lmd .;a r;= Ækq" wuq ñßia" rïfm" lrmsxpd iuÕ lE,s ñßia f;a yekao iuÕ ;,d .;a wuq bÕ=re lene,a, tl;= lr rkajka meye jk;=re fyd¢ka f;ïmrdÿ lr .kak' th fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq ilia lr .;a n;a iy uqojmq lsß ñY%Kh thg tl;= lr <sfmka nd fyd¢ka l,jï lr wjYH m%udKhg foys hqI tl;= lr wdydrhg .kak' fuh WoEik wdydrhla f,i fofokl=g iEfyk w;r jeä jk idudðlhka i|yd wjYH øjH jeä lr idod .kak'