ඉවුම් පිහුම්

YYsó


cmka l%uhg wuq ud¿ ms,s.kajk l%uh YYsñ kï fõ’tl weKjqulg lE,s 6 hs

wjYH foaj,a

 • gQkd$ i,auka$jhsÜ *sIa ^ ;j j¾. we; &
 • isyskaj lmd fidaod .;a È. rdnq
 • i,do fld<hla
 • len,s lr.;a whsia
 • jidì$úfYaIs; b.=re
 • ilid .kakd wdldrh

  m<uqj len,s whsia ms.dkg oud isyskaj lmd.;a rdnq fnda,hla yevhg idod whsia u; rojkak oeka i,do fld<hla f.k rdnQ j,g bÈßfhka ;nkak bkamiqj lmd.;a gqkd yß ueÈka mßiaifuka kjf.k whsia u; rojkak jidì iy fidahd fidaia iu. ms,s.kajkak

  යුටියුබ් වීඩියෝව

  Ydka; wkqrdO
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾

  wix. m%Nd;a
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾