නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

yd,aueiaika flfi,auqj neÿu


wjYH øjH

flfi,a uqjla

yd,aueiaika .%Eï 200

î Ækq f.ä 03

fldÉÑ lr,a 15

iqÿÆkq ìla 8

lE,sñßia fïi ye¢ 05

lrmsxpd

neo.ekSug fmd,af;,a

wn f;aye¢ 01

l=re÷ lene,a,la

ishU,d álla

ri wkqj ¨Kq

iSks fïi yekaola


idod.kakd wdldrh

m<uqj j;=r n÷ka f.k thg foys nEhl biau oud flfi,a uqj lmd thg oud.kak' yd,aueiaika iqoaolr fidaod j;=r fífrkakg ;nkak' ;dÉÑh ,sm;nd yd,aueiaika iy flfi,a uqj fjk fjku rkajka mdg jk;=re neo.kak' Ækq" iqÿÆkq ySkshg lmd.kak' fldÉÑ lr,a folg m,d.kak' fjk;a n÷kla ,sm;nd thg fmd,af;,a oud r;ajQ miq lE,sñßia" iqÿÆkq" fldÉÑ" î Ækq" lrmsxpd" l=re÷ lene,a," wn" ishU,d oud f;ïmrdÿ lr iSks fïi yekao tl;= lr.kak'th fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq neo.;a flfi,auqj iy yd,aueiaika tl;=lr l+rlska l,jïlr .kak'


iQmfõoskS

wreKd fndf;acq


Oïñl fyajdjiï