නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

yd,aueiaika iïfnda,


wjYH øjH

úh<s yd,aueiaika .%Eï 150

î Ækq .%Eï 100

;lald,s .%Eï 100

wuqñßia lr,a 05

foys nEhla

¨Kq

fmd,af;,a fïi yeÈ 05

.ïñßia l=vq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

yd,aueiaika T¨ lvd fyd¢ka fidaod j;=r fífrkakg ;nkak'Ækq" ;lald,s" wuqñßia lmd mfilska ;nkak' n÷kla ,sm;nd r;ajQ miq f;,a tl;= lr yd,aueiaika rkajka mdgjk;=re neof.k íf,kavrhlg oud len,s lr.kak' ^l=vq ùug bv yßkak tmd& lmd.;a Ækq" wuqñßia" ;lald,s ".ïñßia l=vq iy foyshqI oud wkdf.k ms<s.ekaùug fmr wjYH kï muKla ¨Kq tl;= lr wjidkfha yd,aueiaika len,s tl;= lr .kak'


iQmfõoskS

wreKd fndf;acq


Oïñl fyajdjiï