නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r ñY% yd,aueiaika lßh


wjYH øjH

yd,aueiaika .%Eï 200

ì;a;r 03

î Ækq f.ä 02

wuqñßia lr,a 05

ñßial=vq f;a ye¢ 01

ly iaj,amhla

.ïñßia l=vq fïi ye¢ 01

ri wkqj ¨Kq

rïfm - lrmsxp

;lald,s f.ähla

fmd,alsß fldamam 01


idod.kakd wdldrh

yd,aueiaika fidaod msßisÿ lr Ækq" wuqñßia lmd mfilska ;nd.kak'ueá j<|la ,sm ;nd thg yd,aueiaika Ækq" wuqñßia" ñßial=vq" ly" rïfm"lrmsxpd iuÕ ;lald,s f.äho lmd fmd,alsß fldamamh oud fyd¢ka msi.kak' ì;a;r 03 fyd¢ka îÜ lr ¨Kq yd .ïñßia l=vq oud ;dÉÑhla ,sm;nd r;ajQ miq thg oud yeÈñglska ue,a¨ula fia l+re .dñka neo .kak' leo,s wdldrhg neo.;a ì;a;r l,ska msi.;a yd,aueiaika jExckhg oud l,jï lr ms,s.kajkak'


iQmfõoskS

wreKd fndf;acq


Oïñl fyajdjiï