ඉවුම් පිහුම්

sushi iqYs


tl wekjqulg iqYs 2 hs’ tla wfhl=g m%udKj;a

wjYH foaj,a

 • gQkd tl slice tlla 8 .%Eï úfYaYs; úkdlsß fhdod idod.;a n;a 7 .%Eï
 • jidì $ msl,a lrk ,o b.=re
 • úkdlsß ñY% j;=r nÿkla
 • idod .kakd wdldrh

  m<uqj úkdlsß ïY% j;=r iaj,amhla Tfí wf;a ;jrd .kak bkamiq úfYaIss; iqYS n;a .%Eï 7 f.k È.á .=,shla idod .kak oeka Tn lmd.;a gQkd lene,a, f.k thg jidì we`.s,af,ka wdf,am lrkak iod.;a n;a .=,sh f.k gQkd lene,af,a yßueÈka ;nd gQkd Wv w;g isák fia yrjd yevh ,nd § ms<s.kajkak

  යුටියුබ් වීඩියෝව

  Ydka; wkqrdO
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾

  wix. m%Nd;a
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾