නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l+ksiaika fmd,aue,a¨u


wjYH øjH

fmd,a f.ähla

l+ksiaika .%Eï 50

f.drl len,s 04

rïfm - lrmsxpd

fmd,af;,a fïi ye¢ 03

r;=Ækq .%Eï 50

wuqñßia lr,a 05

úh<s ñßia lr,a 05

lyl=vq f;a ye¢ 1$2

W¿yd,a f;a ye¢ 1$2

¨Kq wjYH kï muKla

wn f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

l+ksiaika fyd¢ka fidaod j;=r fífrkakg ;nd fmd,a f.äh isyskaj .d.kak' ueá n÷kla ,sm;nd thg r;=Ækq" wuqñßia lmd oud tu n÷kgu rïfm" lrmsxpd" f.drld" W¿yd,a" lyl=vq iuÕ l+ksiaika tl;=lr j;=r fldamamhla oud ;eïfnkakg yßkak'úkdä 4 lg muK miq l+ksiaika fyd¢ka ;eïnqK miq thg .d.;a fmd,a oud l,jï lr .kak'fmd,aue,a¨u f;; .;shg ;sîu wjYH ksid jeämqr ,sm u; fkd;nd bj;g f.k fjk;a n÷klg oud .kak' wk;=rej ue,a¨u idod.;a ueá n÷k kej; ,sm ;nd fmd,af;,a oud r;ajQ miq úh<s ñßia len,s lr wn weg iuÕ thg oud wn mqmqrd tkúg idod.;a fmd,a ue,a¨u f;,g oud f;ïmrdÿ lr.kak' wjYHkï muKla ¨Kq tl;=lr.kak' n;a mdka iuÕ jqjo wdydrhg .;yels fuu fmd,a ue,a¨u jvd;a .e,fmkafka b¢wdmam lEugh'


iQmfõoskS

wreKd fndf;acq


Oïñl fyajdjiï